Assurantiekantoren

Wij hebben met verschillende assurantiekantoren een samenwerkingsverband. Deze kantoren bieden onder meer onze verzekeringsproducten aan, maar kunnen ook gebruik maken van onze backoffice.
Hieronder kunt u zien met welke assurantiekantoren wij samenwerken:

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met het bemiddelingsbedrijf.

Wij werken nauw samen met DON Risicobeheer. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Op de website van het bemiddelingsbedrijf (DON Risicobeheer) wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Het volmachtbedrijf en onze functie als tussenpersoon is in aparte rechtspersonen ondergebracht. Er is geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiencyvoordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon.

Wij hebben hiervoor het navolgende beeld geformuleerd:

  • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • Indien de in het volmachtbedrijf gevoerde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • Beslissingen om af te wijken van de in het volmachtbedrijf gevoerde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
    • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
    • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
  • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/ volmachtgevers.

Stel ons gerust uw vraag

0118 - 615 151
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.